Pravidla Vánoční akce 3+1 zdarma

 

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „3+1 zdarma” (Vánoční akce)

 

Článek 1.

 1. Ivana Lipnická, IČO: 07221258 se sídlem Švabinského 1709, 35601 Sokolov („Společnost“), pořádá prodejní akci s názvem 3 + 1 zdarma („Vánoční akce“).
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Vánoční akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Vánoční akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 1. Akce se uskuteční v období od 01.11.2023 do 30.11.2023 na e-shopu www.lipnahandmade.cz s tím, že nabídka vztahující se k Vánoční akci je platná jen ve stanoveném období nebo do vyprodání zásob.
 2. Akce se vztahuje pouze na produkty macramé vánoční ozdoby v kategorii Vánoce. Netýká se vánočního pexesa, mikulášských pytlíků, ani látkové vánoční knížky.

Článek 3.

 1. Účastníkem Vánoční akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Vánoční akce není určena osobám, které zboží zařazené do Vánoční akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Do Vánoční akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Vánoční akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Vánoční akce vyloučit.

Článek 4.

 1. Zákazník se do Vánoční akce zapojí tak, že v době a místě konání Vánoční akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci jednoho nákupu set čtyř (4) produktů označených symbolem Akce 3­+1 („Nákup“).
 2. Zákazník získá nejlevnější ze čtyř (4) produktů v rámci Nákupu zadarmo.
 3. Každý Zákazník se může Vánoční akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
 4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Vánoční akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.

 1. Tato Pravidla budou po celou dobu konání Vánoční akce dostupná na webové stránce www.lipnahandmade.cz.
 2. Společnost je možné v souvislosti s Vánoční akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených na webové stránce www.lipnahandmade.cz.
 3. Účast ve Vánoční akci je dobrovolná. Účastí ve Vánoční akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Vánoční akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Vánoční akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Vánoční akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti.
 6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem se vždy realizuje na set všech produktů zakoupených v rámci Nákupu. Odstoupení od kupní smlouvy se řídí bodem VI. Odstoupení od kupní smlouvy v Obchodních podmínkách společnosti.
 7. Slevy a jiné výhody v rámci této Vánoční akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými prodejními akcemi.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Vánoční akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.